Rozdział I

Po­sta­no­wie­nia ogól­ne

§ 1

 1. Fun­da­cja PRZYBYŁ Z POMOCĄ, zwana dalej Fun­da­cją zo­sta­ła usta­no­wio­na przez PRZYBYŁ ELWIRA oraz PRZYBYŁ RAFAŁ, zwaną dalej Fundatorami aktem notarialnym  - Repertorium A numer 5503/2017 z dnia piątego października 2017 roku sporządzonym przez no­ta­riusza – Agatą Laskowską w Kancelarii Notarialnej w Gostyniu ul. Wrocławskiej nr 263.

 2.  Fun­da­cja dzia­ła na pod­sta­wie prze­pi­sów usta­wy z dnia 6 kwiet­nia 1984 roku o fun­da­cjach (tekst jed­no­li­ty Dz.U. z 2016r., poz. 40) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejsze­go Statutu.

§ 2

 1. Fun­da­cja po­sia­da oso­bo­wość praw­ną.

 2. Sie­dzi­bą Fun­da­cji jest miejscowość Bodzewko Pierwsze 13B.

 3. Fun­da­cja podlega nadzorowi mi­ni­stra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 3

 1. Te­re­nem dzia­ła­nia Fun­da­cji jest ob­szar Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej.

 2. Dla re­ali­zo­wa­nia celów sta­tu­to­wych Fun­da­cja może pro­wa­dzić dzia­łal­ność poza gra­ni­ca­mi Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej.

 3. Czas trwa­nia Fun­da­cji jest nie­ogra­ni­czo­ny.

§ 4

 1. Fun­da­cja może two­rzyć od­dzia­ły i terenowe jednostki organizacyjne na ob­sza­rze Rzeczpospo­li­tej Pol­skiej i zagra­ni­cą.

 2. Fun­da­cja może współ­pra­co­wać i przy­stę­po­wać do spół­ek, stowarzyszeń oraz in­nych fundacji dzia­ła­ją­cych na ob­sza­rze Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej i za gra­ni­cą.

 3. W związ­ku z pro­wa­dzo­ną dzia­łal­no­ścią, Fun­da­cja może na­wią­zy­wać kon­tak­ty za­gra­nicz­ne oraz być człon­kiem za­gra­nicz­nych i mię­dzy­na­ro­do­wych or­ga­ni­za­cji, z po­sza­no­wa­niem niniej­sze­go Sta­tu­tu, norm prawa mię­dzy­na­ro­do­we­go, praw obo­wią­zu­ją­cych w Rzeczpospoli­tej Pol­skiej i prawa oj­czy­ste­go partnerów za­gra­nicz­nych.

§ 5

 1. Fun­da­cja po­słu­gu­je się pie­czę­cią z nazwą: "FUNDACJA PRZYBYŁ Z POMOCĄ z sie­dzi­bą w Bodzewko Pierwsze 13B".

 2. Fun­da­cja bę­dzie uży­wać wy­róż­nia­ją­ce­go ją znaku gra­ficz­ne­go, który zo­sta­nie usta­lo­ny przez Fun­da­to­rów.

 3. Nazwa Fun­da­cji wraz ze zna­kiem gra­ficz­nym okre­ślo­nym w pkt. 2 po­wy­żej ko­rzy­sta­ją z ochrony praw­nej.

§ 6

Fun­da­cja może usta­na­wiać na­gro­dy, me­da­le ho­no­ro­we i przy­zna­wać je wraz z in­ny­mi nagroda­mi i wy­róż­nie­nia­mi oso­bom fi­zycz­nym i praw­nym, in­sty­tu­cjom i or­ga­ni­za­cjom zasłużonym dla celów ob­ra­nych przez Fun­da­cję lub dla samej Fun­da­cji.

 

Roz­dział II

Cele i za­sa­dy dzia­ła­nia Fun­da­cji

§ 7

Celem Fundacji jest:

 1. Pomoc społeczna na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej niekorzystnymi zdarzeniami losowymi.

 2. Niesienie pomocy dzieciom dotkniętym poważnymi zachorowaniami.

 3. Udzielanie pomocy dzieciom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne.

 4. Wspieranie materialne oraz przekazywanie środków na zaspakajanie potrzeb zdrowotnych oraz socjalnych na rzecz osób chorych, w tym chorych dzieci i ich rodzin.

 5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym na rzecz niepełnosprawnych dzieci.

 6. Działalność charytatywna oraz pomoc humanitarna na rzecz dzieci poza granicami Polski.

 7. Promocja i organizacja wolontariatu.

 8. Promocja i ochrona zdrowia oraz popularyzowanie zdrowego stylu życia.

 9. Profilaktyka chorób oraz krzewienie kultury zdrowotnej.

 10. Promocja zrównoważonego rozwoju oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

 11. Integracja międzypokoleniowa oraz wspomaganie rozwoju wspólnot i lokalnych społeczności.

 12. Działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna.

 13. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji również wśród dzieci i młodzieży.

 14. Działalność w dziedzinie kultury i sztuki oraz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

 15. Działanie na rzecz innych organizacji czy podmiotów, których celem statutowym jest działalność: naukowa, oświatowa, kulturalna, wydawnicza, społeczna, sportowa, rekreacyjna i prozdrowotna.

 16. Pro­pa­go­wa­nie i po­głę­bia­nie idei wol­no­ści słowa oraz wspie­ra­nie roz­wo­ju lokalnych me­diów obywatelskich w Pol­sce.

§ 8

Realizacja celów statutowych Fundacji polega na organizowaniu i finansowaniu wszelkiego rodzaju przedsięwzięć, które przyczyniają się do osiągnięcia celu fundacji.

§ 9

Fun­da­cja re­ali­zu­je swe cele po­przez:

 1. Udzielanie, organizowanie lub współorganizowanie pomocy społecznej.

 2. Organizowanie i finansowanie zakupu niezbędnego sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych dla ratowania zdrowia i życia.

 3. Finansowanie kosztów leczenia osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia i życia.

 4. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych.

 5. Promowanie aktywnej działalności społecznej, wolontariackiej oraz upowszechnianie dobrych wzorców w kontekście zrównoważonego rozwoju.

 6. Propagowanie postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności z wykorzystaniem mediów obywatelskich.

 7. Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska).

 8. Promowanie aktywnego obywatelskiego sprzeciwu wobec naruszeniom występującym w obszarze praw człowieka, praw obywatela i praw konsumenta.

 9. Wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia.

 10. Działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia osób chorych, w szczególności chorych dzieci oraz działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

 11. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w leczeniu dzieci chorych, których przypadki mają charakter szczególny, w tym również świadczenie pomocy ich rodzicom.

 12. Działania charytatywne w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej związanej z zachorowaniem członka rodziny.

 13. Upowszechnianie i ochrona praw chorego dziecka jako obywatela, konsumenta i pacjenta, w tym egzekwowanie od publicznej służby zdrowia należnych im praw.

 14. Fundacja do czasu uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego wspiera kampanie przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla wybranej przez Fundację organizacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego i działającą na rzecz dzieci i ich rodzin.

 15. Dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną, wy­daw­ni­czą, przez pro­mo­wa­nie celów statutowych Fun­da­cji.

 16. Ini­cjo­wa­nie i or­ga­ni­zo­wa­nie akcji w celu po­zy­ski­wa­nia środ­ków do re­ali­za­cji celów statutowych Fun­da­cji.

 17. Udzie­la­nie sty­pen­diów i fundowanie na­gród dla osób biorących udział w realizacji celów Fundacji oraz organizowanie i finansowanie nieodpłatnych konferencji i seminariów w zakresie tych celów.

 18. Pro­pa­go­wa­nie i dys­try­bu­cję pu­bli­ka­cji, któ­rych cha­rak­ter jest zbieżny z ce­la­mi Fun­da­cji okre­ślo­ny­mi w ni­niej­szym sta­tu­cie.

 19. Współ­pra­cę z oso­ba­mi praw­ny­mi i fi­zycz­ny­mi w kraju i za gra­ni­cą, któ­rych cele są zbież­ne z ce­la­mi Fun­da­cji.

 20. Or­ga­ni­zo­wa­nie i fi­nan­so­wa­nie od­czy­tów, se­mi­na­riów, sym­po­zjów, warsz­ta­tów i szko­leń, jak rów­nież dzia­łal­no­ści oświa­to­wej oraz pro­pa­go­wa­nia i wy­mia­ny do­świad­czeń w za­kre­sie objętym ce­la­mi Fun­da­cji.

 21. Or­ga­ni­zo­wa­nie i fi­nan­so­wa­nie staży, prak­tyk i wy­jaz­dów sty­pen­dial­nych dla osób zaangażowanych w dzia­łal­ność w za­kre­sie ob­ję­tym ce­la­mi Fun­da­cji.

 22. Współ­pra­cę z oso­ba­mi i in­sty­tu­cja­mi kra­jo­wy­mi i za­gra­nicz­ny­mi pro­wa­dzą­cy­mi dzia­łal­ność, o cha­rak­te­rze toż­sa­mym z ce­la­mi Fun­da­cji.

 23. Prowadzenie działań w zakresie edukacji zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

 24. Upowszechnianie w internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji.

 25. Organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

 26. Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, festiwali, koncertów, imprez, festynów, pikników, targów, aukcji, konkursów, debat, rajdów i wycieczek kulturalnych.

 27. Prowadzenie działań twórczych o charakterze ekologicznym lub kształtującym świadomość ekologiczną.

 28. Działania na rzecz kultywowania i ochrony tradycji i dóbr kultury, jej rozwoju, wzmacniania tożsamości twórczej oraz pielęgnacja dziedzictwa kulturowego oraz krzewienie wiedzy na temat kultury, w tym działalność promocyjna: nowych idei i zjawisk w kulturze, działań uświadamiających znaczenie sztuki w życiu codziennym, wspieranie sztuki w przestrzeni publicznej, inicjatywy na rzecz budowy małej infrastruktury mającej charakter artystyczny lub służącej wspieraniu i promowaniu twórczości, w tym promocja rękodzielnictwa artystycznego i ludowego.

 29. Żadne prze­ja­wy dzia­łal­no­ści Fun­da­cji nie po­win­ny być in­ter­pre­to­wa­ne jako za­stę­po­wa­nie instytu­cji pań­stwo­wych w speł­nia­niu ich sta­tu­to­wych obo­wiąz­ków.

§ 10

Szczegółowe zasady i warunki realizacji wyżej wymienionych celów określają regulaminy wewnętrzne Fundacji.

§ 11

 1. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępować toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób, organizacji, podmiotów i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Roz­dział III

Działalność pożytku publicznego

§ 12

 1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

 2. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna oraz odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

 3. Prowadzona przez Fundację odpłatna działalność pożytku publicznego nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o prowadzeniu działalności gospodarczej.

§ 13

Niniejszy statut Fundacji zabrania:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi".

 2. Przekazywania swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji  członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 5. W przypadku zaistnienia sytuacji odmiennych niż wymienione w pkt. 1-4 należy przeciwdziałać powstawaniu konfliktów interesów.

 

Roz­dział IV

Ma­ją­tek i do­cho­dy Fun­da­cji

§ 14

Fundusz założycielski (majątek Fundacji) stanowi kwota 1000 zł (słownie: tysiąc złotych).

§ 15

 1. Fundacja ustanowiona została w celach niezarobkowych.

 2. Do­cho­dy Fun­da­cji mogą po­cho­dzić w szcze­gól­no­ści z:

 1. da­ro­wizn, spad­ków i zapisów kra­jo­wych i za­gra­nicz­nych;

 2. do­ta­cji i sub­wen­cji oraz grantów;

 3. do­cho­dów ze zbió­rek i im­prez pu­blicz­nych;

 4. dochodów z majątku fundacji;

 1. Ponadto, majątek i dochody Fundacji mogą również pochodzić z:

 1. do­cho­dów z udzia­łów (akcji) w zy­skach spół­ek prawa han­dlo­we­go, w któ­rych udzia­ły (akcje) zo­staną ob­ję­te przez Fun­da­cję;

 2. do­cho­dów uzy­ski­wa­nych z pro­wa­dzo­nej przez Fun­da­cję od­płat­nej dzia­łal­no­ści po­żyt­ku publiczne­go;

 3. od­se­tek i de­po­zy­tów ban­ko­wych;

 4. aukcji internetowych.

 1. Działalność Fundacji może być wspierana w ramach finansowania społecznościowego tzw. crowdfundingu.

 2. Na majątek Fundacji składają się również inne środ­ki finan­so­we, prawa ma­jąt­ko­we, nierucho­mo­ści i ru­cho­mo­ści na­by­te przez Fun­da­cję w toku jej dzia­ła­nia.

§ 16

 1. Do­cho­dy Fun­da­cji prze­zna­czo­ne są na re­ali­za­cje celów statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Fun­da­cji.

 2. Środ­ki ma­jąt­ko­we po­cho­dzą­ce z do­ta­cji, sub­wen­cji, da­ro­wizn lub spad­ków, mogą być użyte na re­ali­za­cję celów Fun­da­cji tylko z po­sza­no­wa­niem woli prze­ka­zu­ją­cych te środ­ki, zgod­nie z ust. 3 po­ni­żej.

 3. Dar­czyń­ca może również po­sta­no­wić, że da­ro­wi­zna prze­zna­czo­na zo­sta­nie na zwięk­sze­nie fun­du­szu zało­ży­ciel­skie­go

 4. Prze­ka­zu­ją­cy Fun­da­cji do­ta­cje, sub­wen­cje, spad­ki lub da­ro­wi­zny może za­strzec, że środ­ki mająt­ko­we z nich po­cho­dzą­ce mają być wy­ko­rzy­sta­ne w okre­ślo­ny spo­sób. Za­rząd Fundacji może nie przy­jąć tego wa­run­ku. W takim wy­pad­ku Fun­da­cja nie przyj­mu­je ta­kich do­ta­cji, subwen­cji, spad­ków lub da­ro­wizn, bądź zwra­ca środ­ki z nich po­cho­dzą­ce, je­że­li takie do­ta­cje, sub­wen­cje, spad­ki lub da­ro­wi­zny zo­sta­ły już przy­ję­te.

 5. Je­że­li prze­ka­za­niu środ­ków nie to­wa­rzy­szy okre­śle­nie celu ich wy­ko­rzy­sta­nia, Fun­da­cja może prze­zna­czyć je na do­wol­ny cel sta­tu­to­wy.

 6. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym zgodnie z wolą ofiarodawcy, sygnowane jego nazwiskiem.

§ 17

W przy­pad­ku po­wo­ła­nia Fun­da­cji do dzie­dzi­cze­nia, Za­rząd Fun­da­cji ma obo­wią­zek zło­żyć oświad­cze­nie w przed­mio­cie przy­ję­cia spad­ku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Roz­dział V

Gospodarka Fundacji

§ 18

Fun­da­cja pro­wa­dzi go­spo­dar­kę fi­nan­so­wą i ewi­den­cję księ­go­wą zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi.

§ 19

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. W przyszłości, na wniosek Zarządu, po odpowiednich zmianach w statucie i zgodnie z obowiązującym prawem, Fundacja może zacząć prowadzić działalność gospodarczą.

 

Roz­dział VI

Or­ga­ny i or­ga­ni­za­cja Fun­da­cji

§ 20

Or­ga­na­mi Fun­da­cji są:

 1. Za­rząd Fun­da­cji – obligatoryjnie, zwany dalej „Zarządem”. Fundatorzy mogą pełnić funkcje w Zarządzie.

 2. Komisja Rewizyjna - obligatoryjnie tylko w przypadku uzyskania przez Fundację statutu organizacji pożytku publicznego, zwana dalej „Komisją”.

§ 21

Zarząd.

 1. Za­rząd jest kolegialny i po­wo­ły­wa­ny jest zawsze przez Fundatorów na czas nieokreślony.

 2. Wszyscy członkowie Zarządu wybierają ze swojego składu Pre­ze­sa Za­rzą­du oraz Wiceprezesa Zarządu.

 3. Do prowadzenia spraw Fundacji, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo.

 4. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjecie przez cały Zarząd formalnej uchwały.

 5. W przy­pad­ku nad­zwy­czaj­nych wy­da­rzeń lo­so­wych, które spo­wo­du­ją wy­ga­śnie­cie członkostwa jednego z człon­ków Zarządu i nie­moż­ność uzu­peł­nie­nia skła­du Zarządu Zarząd może być tymczasowo, do czasu uzupełnienia składu, zarządem kadłubowym. Wszelkie prawa i obowiązki wypełnia w tym czasie pozostały członek Zarządu.

 6. Człon­ko­stwo w Za­rzą­dzie wy­ga­sa na sku­tek rezygnacji, od­wo­ła­nia lub śmierci członka Zarządu.

 7. Struk­tu­rę or­ga­ni­za­cyj­ną i formy dzia­ła­nia Za­rzą­du okre­śla Re­gu­la­min uchwa­lo­ny przez Zarząd.

 8. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni odpłatnie w Fundacji. Wszelkie umowy z członkami Zarządu zawiera inny członek Zarządu.

 9. Umowy z związane z pozostałym zatrudnianiem potrzebnych osób w Fundacji podpisuje Prezes Zarządu.

 10. Umowy z wolontariuszami podpisuje Prezes Zarządu.

 11. Zarząd jest zobowiązany do zadbania, by w danym momencie choć jedna osoba w zarządzie miała za sobą szkolenie e-learningowe celem wypełnienia postanowień o przeciwdziałaniu „praniu pieniędzy”.

§ 22

 1. Do Za­rzą­du na­le­ży po­dej­mo­wa­nie de­cy­zji we wszyst­kich spra­wach związanych z prowadzeniem Fundacji.

 2. Za­rząd kie­ru­je dzia­łal­no­ścią Fun­da­cji i re­pre­zen­tu­je ją na ze­wnątrz.

 3. Do zadań Za­rzą­du na­le­ży w szcze­gól­no­ści:

 1. re­pre­zen­to­wa­nie Fun­da­cji na ze­wnątrz;

 2. uchwa­le­nie re­gu­la­mi­nu dzia­ła­nia Komisji.

 3. uchwa­le­nie re­gu­la­mi­nu dzia­ła­nia Rady Programowej.

 4. powoływanie i odwoływanie członków Komisji.

 5. podejmowanie de­cy­zji o po­dzia­le fun­du­szy Fun­da­cji na re­ali­za­cję celów Fun­da­cji.

 6. podejmowanie decyzji o zmianach w statucie.

 7. po­dej­mo­wa­nie de­cy­zji o li­kwi­da­cji Funda­cji.

 8. po­dej­mo­wa­nie de­cy­zji o przy­stą­pie­niu do spół­ek, sto­wa­rzy­szeń, bądź o ich two­rze­niu.

 9. podjecie decyzji o ubieganiu się Fundacji o status organizacji pożytku publicznego i dostosowania statutu Fundacji do wymogów obowiązujących przepisów prawa.

 10. opra­co­wy­wa­nie rocz­nych i wie­lo­let­nich pro­jek­tów i planów dzia­ła­nia Fun­da­cji,

 11. za­rzą­dza­nie ma­jąt­kiem Fun­da­cji z na­le­ży­tą dba­ło­ścią;

 12. przyj­mo­wa­nie do­ta­cji, sub­wen­cji, da­ro­wizn, za­pi­sów i spad­ków;

 13. sprze­daż mie­nia, za­cią­ga­nie zo­bo­wią­zań i za­wie­ra­nie umów, przy czym sprzedaż mienia oraz zawieranie umów i zaciąganie zo­bo­wią­za­ń o war­to­ści powyżej 10 000 EUR (słownie: dziesięć tysięcy euro) wymagają zgody przynajmniej jednego członka Zarządu;

 14. zawieranie umowy sprze­da­ży, darowizny lub za­sta­wie­nia udzia­łów (akcji) sta­no­wią­cych wła­sność Fun­da­cji w spółkach prawa handlowego;

 15. spo­rzą­dza­nie co­rocz­nych spra­woz­dań z dzia­łal­no­ści Fun­da­cji;

 16. organizowanie wolontariatu;

 17. po­dej­mo­wa­nie de­cy­zji we wszel­kich spra­wach nie prze­ka­za­nych do kom­pe­ten­cji in­nych organów.

§ 23

 1. Za­rząd po­dej­mu­je de­cy­zje na po­sie­dze­niach, w for­mie uchwał - zwy­kłą więk­szo­ścią głosów. W razie rów­nej licz­by gło­sów de­cy­du­je głos Pre­ze­sa Za­rzą­du.

 2. Po­sie­dze­nia Za­rzą­du od­by­wa­ją się w miarę po­trze­by, nie rza­dziej jed­nak niż raz na kwartał.

 3. Za­rząd po­dej­mu­je uchwa­ły zwy­kłą więk­szo­ścią gło­sów, przy czym do ważności uchwa­ł koniecz­na jest obec­ność wszystkich człon­ków Zarzą­du.

 4. Po­sie­dze­nia Za­rzą­du zwo­łu­je i pro­wa­dzi Pre­zes Za­rzą­du.

 5. Uchwa­ły Zarządu mogą być rów­nież po­dej­mo­wa­ne w try­bie pi­sem­nym lub przy wykorzysta­niu środ­ków bez­po­śred­nie­go po­ro­zu­mie­wa­nia się na od­le­głość. Uchwa­ła podjęta z wy­ko­rzy­sta­niem jed­ne­go z tych try­bów jest ważna, gdy pozostali członkowie Zarządu zo­sta­li powia­do­mieni o tre­ści pro­jek­tu uchwa­ły. Za­rząd nie­zwłocz­nie po posiedzeniu doręczy pozostałym człon­kom Zarządu od­pi­sy wszyst­kich pod­ję­tych w ten sposób uchwał.

§ 24

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

 2. Zarząd spra­wu­jąc swoje funk­cje może ko­rzy­stać z opi­nii i ocen po­wo­ły­wa­nych w tym celu spe­cja­li­stów.

 3. Zarząd może powołać Radę Programową. Zarząd powołuje dyrektorów programów. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Programowej określa Regulamin.

 4. Za­rząd może po­wo­ły­wać ze­spo­ły do­rad­cze.

 5. Za­rząd może po­wo­ły­wać peł­no­moc­ni­ków do kie­ro­wa­nia wy­od­ręb­nio­ną sferą spraw należących do zadań Fun­da­cji.

§ 25

 1. Wy­ko­ny­wa­nie przez Za­rząd praw z akcji i udzia­łów w spół­kach sta­no­wią­cych własność Fun­da­cji oraz usta­no­wie­nie przez Za­rząd peł­no­moc­ni­ka do wy­ko­ny­wa­nia praw głosu z takich akcji i udzia­łów wy­ma­ga uprzed­niej jednomyślnej uchwa­ły całego Zarządu.

 2. Zby­cie lub ob­cią­że­nie akcji lub udzia­łów sta­no­wią­cych wła­sność Fun­da­cji wy­ma­ga zgody wszystkich członków Zarządu

§ 26

 1. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Komisji, w przypadku jej powołania, sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji, sprawozdanie finansowe oraz   propozycje podziału zysku w zakresie przeznaczenia go na cele statutowe pożytku publicznego lub pokrycia strat za zakończony rok obrotowy, do końca kwartału roku następnego.

 2. Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji za ubiegłoroczny rok obrotowy, Komisja przedstawia Zarządowi najpóźniej w terminie jednego miesiąca licząc od dnia jego otrzymania, załączając jednocześnie swoją ocenę wniosku dotyczącego podziału zysku w zakresie przeznaczenia go na cele statutowe lub pokrycia strat.

§ 27

Komisja Rewizyjna.

 1. Komisja składa się z 3 członków, którzy wybierają ze swojego składu przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

 2. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Fundacji.

 3. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie i mogą otrzymywać jedynie zwrot uzasadnionych kosztów, w tym zwrot kosztów podróży.

 4. Członkowie Komisji powołani zostają na czas nieokreślony.

 5. Członkowie Komisji:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

 1. Do obowiązków Komisji należy ocena sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu  za każdy rok obrotowy oraz przedstawianie wniosków dotyczących przeznaczenia zysku na cele określone w § 7 lub pokrycia straty.

 

Roz­dział VII

Zmia­na Sta­tu­tu Fun­da­cji

§ 28

 1. Niniejszy statut dopuszcza możliwość zmian w statucie.

 2. W przypadku zmiany celów Fundacji zmiana może dotyczyć ich konkretyzacji, rozszerzenia lub wyłączenia.

 3. Zmiana statutu nie może powodować istotnych zmian celów Fundacji.

 4. Zmia­na Sta­tu­tu Fun­da­cji wy­ma­ga jednomyślnej uchwa­ły wszystkich członków Zarządu.

 5. Zarząd, niezwłocznie po uchwaleniu zmian, przyjmuje tekst jednolity statutu.

 

Roz­dział VIII

Li­kwi­da­cja

§ 29

 1. Fun­da­cja może być zli­kwi­do­wa­na po wy­czer­pa­niu środ­ków fi­nan­so­wych bądź na sku­tek jedno­myśl­nej uchwa­ły całego Zarządu.

 2. Środ­ki ma­jąt­ko­we po­zo­sta­łe po li­kwi­da­cji Fun­da­cji mogą być prze­ka­za­ne na rzecz działających w Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej fun­da­cji lub or­ga­ni­za­cji nie pro­wa­dzą­cej działalności go­spo­dar­czej (non-pro­fit) o ce­lach zbież­nych z ce­la­mi Fun­da­cji.

 3. Li­kwi­da­cję Fun­da­cji prze­pro­wa­dza ostat­ni Prezes Zarządu. Jeśli wa­ru­nek ten nie może być speł­nio­ny, funk­cję li­kwi­da­to­ra pełni od­po­wied­nio Wi­ceprezes Zarządu, albo osoba wskazana przez Zarząd. W okre­sie likwi­da­cji li­kwi­da­to­ro­wi przy­słu­gu­ją wszel­kie uprawnienia Za­rzą­du.

 

Roz­dział IX

Po­sta­no­wie­nia koń­co­we

§ 30

Sta­tut wcho­dzi w życie z dniem za­re­je­stro­wa­nia Fun­da­cji w Krajowym Rejestrze Sądowym.